Statement

Malin Pettersson Öberg’s art practice is concerned with the exploration, displacement and revaluation of various orders and points of view. It might imply taste- and value hierarchies that manifest themselves in our daily environments or phenomena that seem forgotten and overlooked. For example, Pettersson Öberg collects and examines outdated text material, such as science books and manuals, historical texts, letters, lists and travelogues, to help catch sight of our present situation. It is an attempt to investigate memory and history writing, to challenge the angles and formats through which our lives and environments are being described. Equally, to focus on what is ambiguous, open, evasive or contradictory in order to show its potential for transformation and transcendence. By theme and expression Pettersson Öberg moves between opposites and undefined categories, such as text and image, narrativity and abstraction, documentary and fiction. In her practice, meetings and exchange of knowledge and experiences with people from many disciplines and nationalities are fundamental. Her early work took the shape of temporary, site-specific installations and stagings where textile, moving images and murals were used alongside writings and printed work. Currently, Pettersson Öberg explores an essayist film format in order to examine how we perceive time and describe places and cultural or national identity. In a world of constant translations – between languages, cultures, places, formats and currencies – she approaches questions of destabilisation and estrangement, and assembles fragments from various sources into meditative flows of words and images.

———————–

Malin Pettersson Öbergs konstnärliga praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Det kan vara smak- och värdehierarkier som manifesterar sig i våra dagliga miljöer eller fenomen som verkar bortglömda och förbisedda. Exempelvis samlar och undersöker hon utdaterade textmaterial så som vetenskapsböcker och instruktionsmanualer, historiska texter, brev, listor och reseskildringar, för att få syn på vår nuvarande situation. Det är ett försök att undersöka minne och historieskrivning, att utmana vinklarna och formaten genom vilka våra liv och miljöer beskrivs. Liksom, att fokusera på det som är mångtydigt, öppet, undanglidande eller motsägelsefullt för att visa dess potential för transformation och gränsöverskridande. Tematiskt och uttrycksmässigt rör sig Pettersson Öberg mellan motsatspar och i gränsområden: mellan text och bild, berättande och abstraktion, dokumentär och fiktion. I hennes praktik är möten och kunskapsutbyten med människor från andra platser och yrkesgrupper fundamentala. Hennes tidiga arbeten tog formen av tillfälliga, platsspecifika installationer och iscensättningar där textil, rörlig bild och väggmåleri ingick vid sidan av skrivande och trycksaker. För närvarande utforskar hon essäfilmens format för att undersöka hur vi upplever tid och beskriver platser och kulturell eller nationell identitet. I en värld av ständigt översättande – mellan språk, kulturer, platser, valutor och format – närmar hon sig frågor kring destabilisering och förfrämligande, och sätter samman fragment från skilda källor till meditativa ord- och bildflöden.