Statement

Malin Pettersson Öberg’s art practice is concerned with the exploration, displacement and revaluation of various orders and points of view.
Recent works, in the shape of essayist films, multi-channel video installations and printed work, center on how archives and historical material can help us understand the present. Architecture and built environments are often portrayed, as a second filter through which we can catch sight of ourselves and our contemporary time.
In Pettersson Öberg’s practice, research and exchange of knowledge and experiences with practitioners from other disciplines and nationalities are fundamental. Seeking a formal and thematic challenging of the angles and formats through which our lives and environments are being described, her early work took the shape of temporary, site-specific installations and stagings, where textile, moving images and murals were used alongside writing and printed work. Currently, she examines essayist film formats and writing, where the assembling of fragments, and possibilities of quotation, play important roles beside spatial and temporal aspects of these media.

———————–

Malin Pettersson Öbergs konstnärliga praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Nyare arbeten, i form av essäfilmer, flerkanaliga videoinstallationer och trycksaker, kretsar kring hur arkiv och historiska material kan hjälpa oss att förstå nutiden. Arkitektur och byggda miljöer porträtteras, som ett andra filter genom vilket vi kan få syn på vår själva och vår samtid. I Pettersson Öbergs praktik är efterforskningar och utbyten av kunskap och erfarenheter med verksamma från andra discipliner och nationaliteter centrala. I sökandet efter att formellt och tematiskt utmana de vinklar och format genom vilka våra liv och omgivningar beskrivs, har hennes tidiga arbeten ofta tagit formen av tillfälliga, platsspecifika installationer och iscensättningar där textil, rörlig bild och väggmåleri ingått vid sidan av skrivande och trycksaker. För närvarande utforskar hon ett essäistiskt skrivande och filmformat, där sammanställande av fragment och citeringens möjligheter spelar viktiga roller, vid sidan av rumsliga och tidsmässiga aspekter av stilla och rörliga bilder.

Written in 2009 and updated in 2019.