Statement

Malin Pettersson Öberg’s art practice is concerned with the exploration, displacement and revaluation of various orders and points of view. In recent works –cinematic essays and multi-channel installations, at times followed by publications– we enter collections of objects and archival milieus. Slow camera movements along the shelves and corridors of an archive make up the backdrop of a story, told through an (asynchronous) voice-over. Here, a condensed narration departs from the site itself, only to arrive at questions of philosophical and political depth: Who builds the city and for whom? How does the shape of a city relate to the shape of the citizens’ lives? What has the invention of Chrystal glass meant for the construction of Modern society, and what is the handicraft of glass making worth today? Architecture and built environments are often portrayed as a second filter through which we can access an understanding of ourselves and our own time. Key to Pettersson Öberg’s practice is research, and the exchange of knowledge and experience with practitioners from other disciplines. In her quest to challenge, formally as well as thematically, the angles and formats through which our lives and surroundings are described, her early work took the shape of temporal and site-specific installations. Since a few years she is exploring essayist formats in film and writing, and has shown her work in visual arts-, architecture-, and film contexts.

———————–

Malin Pettersson Öbergs konstnärliga praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. I nyare arbeten, i form av essäfilmer, flerkanaliga videoinstallationer och publikationer, möts vi av samlingar av föremål och arkivmiljöer. Långsamma kameraåkningar längs hyllor och korridorer i ett arkiv utgör bakgrunden till en berättelse, berättad genom en (icke-synkron) voice-over. Här börjar betraktelsen i platsen där filmen är inspelad, för att landa i frågeställningar med filosofiskt och politiskt djup: Vem bygger staden och för vem? Hur relaterar stadens form till formen för dess invånares liv? Vad har (upptäckten av) kristallglaset betytt för konstruktionen av ett modernt samhälle, och vad är glashantverket värt idag? Arkitektur och byggda miljöer porträtteras ofta som ett andra filter genom vilket vi kan få grepp om oss själva och vår egen tid. Centralt i Pettersson Öbergs praktik är efterforskningar och utbyten av kunskap och erfarenheter med verksamma från andra discipliner. I sökandet efter att formellt och tematiskt utmana de vinklar och format genom vilka våra liv och omgivningar beskrivs, antog hennes tidiga arbeten formen av tillfälliga och platsspecifika installationer. De senaste åren har hon utforskat ett essäistiskt filmformat, och visat sina verk i samtida konst-, arkitektur- och filmkontexter.

Written in 2009 and updated in 2019.